haftalardyr süren gerilimin sebebi 1 mayys.nihayet i?çinin emekçinin birlik ve dayany?ma günü geldi çatty...günlerce taksime çykmak hedefti..ama yyllarca katyldy?ym 1 mayys etkinliklerinden çok farkly bir ambiansy vardy bu seferki 1 mayysyn.kimi arkada?larym ?i?li civarynda toplanmayy tercih ettiler hakly olarak.ben anadolu yaksyndan alana gelece?imden vapurla geçmeyi tercih ettim.bu arada ?i?lideki arkada?larymla telefon görü?meleri yapyyordum.istiklal caddesinde aralyklarla biraraya gelerek yapylan etkinliklerden bahsetmeye gerek yok...benim için bu 1 mayysy unutulmaz kylan olay çok daha farkly bir olay...benim aralykly kutlamalaryn dy?ynda günlerdir hedefledi?im ba?ka bir ?ey daha vardy.kazancy yoku?una her ne pahasyna olursa olsun karanfil byrakacaktym.meydan kapaly...bütün giri?ler tutulmu?..ayryca daha karanfilimi de almamy?ym..alman hastanesinin kar?ysyndaki çiçekçiler olur.onlar da nedense o gün kyrmyzy karanfil saty?y yapmyyorlar.cadde üzeri taksim ilkyardym hastanesi var ve tam kar?ysynda han içi bir çiçekçi imdadyma yeti?ti.tek?imin karanfilimi alyp ceketimin iç cebine özenle yerle?tirdikten sonra,meydanda ki kazancy yoku?una onu nasyl götürebilece?imi dü?ünmeye ba?ladym.ara sokaktan istiklal caddesine çykty?ymda gazeteci bir arkada?ymla kar?yla?tym.ve ounla uzun u?ra?laryn sonucuda taksim meydanyna gelmi? oldum..evet marmara otelinin oradaydym.cebimde özenle saklady?ym karanfil duruyor.etrfymyzda polisler ve gazeteciler.çok fazla geçmeden DSP genel ba?kany Zeki Sezer anyta geldi..ben kazancynyn orya gelece?ini de tahmin ettim ve geldi.açyklama yaty ve kazancy yoku?unda katledilenleri andy?yny söyledi.ve o syrada avukat bir arkada?ymyn tany?tyrdy?y,sevdi?im ve birçok muhalif ki?inin de sevdi?inden emin oldu?um de?erli gazeteci Musa A?acyk...i?te o an musa hoca mikrofonunu yine sezer e uzatyp ''anmaya geliyorsunuz bir çiçek bile getirmediniz mi?'' diye sorunca cebimdeki özenle saklady?ym kyrmyzy karanfili çykaryp ''sayyn ba?kan kendim için getirmi?tim, ama buyrun'' dedim.belki de yapmamlyydym..bir genel ba?kan anmya geldiyorsa bunu dü?ünmeliydi ama yine de olmasy gerekeni yapmanyn ve kendime verdi?im sözü tutmanyn onuruyla hayatymyn en önemli 1 Mayysyny ya?amy? oldum.büroma geçip haberlere bakty?ymda Zeki Sezerin kazancy anytyna anmaya geldi?ini ve orada geçen diyolo?u da aktardylar.faat karanfili veren gazeteci arkada? diye bahsettiler.ben de oturup gülümseyerek izledi?im bu haber ertesi bu anymy yazarak sizinle payla?mak istedim..yazymda 1 mayys ve anmanyn verdi?i heyecanla imla hatalary da yapmy? olabilirim....o kadar da olsun artyk..o zaman ne demeli..i?te 1 taksim i?te 1 mayys i?te karanfil i?te anma...